Vedtekter

§1 Klubbens navn er Nord-Norsk metallsøkerklubb.

§2 Klubbens formål er:
-å ivareta metallsøkernes interesser
-å spre viten om gjeldene lover og regler.
-å samarbeide med fylkesarkeologer, museer og andre offentlige instanser.
-å øke metallsøkernes kunnskaper om lokalhistorie,kulturvern og sørge for
god etikk og moral.

§3 Personer med interesse for metallsøking som betaler årlig kontigent kan
opptas som medlemmer.

§4 Styret avgjør søknaden om medlemskap og personer som ansees som
skadelig for foreningens interesse og anseelse kan nektes adgang eller ekskluderes.
Årsmøtet avgjør ekskluderingens endelighet.

§5 Styret består av:
Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
og intil 2 styremedlemmer

Styret velges for 2 år av gangen på årsmøtet og gjenvalg er tillatt. Halve
styret er på valg annenhvert år.

§6 Øverste organ er årsmøtet og samtlige styremedlemmer har møteplikt
på årsmøtet. Alle over 16 år har stemmerett. Fullmakt kan ikke benyttes.

§7 Regnskapsåret er fra 1 Jan. til 31 Des. og regnskap skal fremlegges på
årsmøtet for godkjenning.

§8 Årsmøtet annonseres minst 1 mnd før det avholdes, fortrinnsvis i Januar
og alle forslag skal skriflig være i styrets besittelse minst 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan holdes elektronisk, alle må da holde seg selv med kaffe og
kaker 🙂

Agendaen for årsmøtet skal minst inneholde følgende punkter:
-Valg av ordstyrer og referent
-Årsberetning ved sekretær
-Forelegging og godkjenning av regnskap
-Kontigent
-Innkomne forslag
-Valg av styre

§9 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis 3 medlemmer av styret eller
majoriteten av medlemmene ønsker det. Skal varsles minst 1 mnd. før avholdelse.

§10 Endringer i vedtektene skal avgjøres på årsmøtet og forslag skal
skriflig være levert til medlemmene før stemmegivning. Endringer krever minst 2/3 flertall.

§11 klubben kan oppløses ved minst 2/3 flertall på ordinært og
ekstraordinært årsmøte. Eventuell formue skal overføres til Troms Kulturvernforbund.